Đang Thực Hiện

177065 OnlyWire - HeySpread Clone

I need a single web based platform or class of these two online services. I want it to be a single application and use MySQL.

[url removed, login to view]

[url removed, login to view] I only want the mass video up-loader part of this service.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: clone onlywire, mass video, mysql class, video loader, loader php, application loader, onlywire clone, clone web application, clone application, onlywire

Về Bên Thuê:
( 25 nhận xét ) Pattaya Beach, Thailand

ID dự án: #1923268