Đã hoàn thành

136095 osCommerce Script error

I'm getting the following error when I try to turn a product from on to off or vice versa. It does this on any product in the admin.

[url removed, login to view]

user: script

pass: 1234

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: vice com, shop script, shop php script, admin error, shop admin script, error oscommerce php, try script, oscommerce php error, 1234, oscommerce user mysql, error php oscommerce, oscommerce error product, error mysql, http error, error http, shop script error, admin oscommerce mysql mysql, script shop php mysql, script error, oscommerce admin user, php pass script, user script, pass script php, oscommerce script, oscommerce error

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1882267

Đã trao cho:

amppost

Hi, I am ready to fix it right away. Know the osc script, inside out. Thanks1

$18 USD trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
2.5