Đang Thực Hiện

6598 Php Clone

I would love a clone of http://www.acepolls.com. I need everything on the site to work 100% like that site. If you can't clone the site 100% please don't bid. Graphics can be differnt but everything else should be the same.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: acepolls, graphics work php, clone www site, graphics clone, php clone site, ovaisrafiq, php else mysql, php mysql else, else php, php else

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét )

ID dự án: #1757469