Đang Thực Hiện

127281 PHP Database Error

My php data base is down with this error:

Could not execute query - Table 'allfoodb_luanaemaindb.KS_ADS' doesn't exist

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: this error, php database, php data table, table error, php data base, mysql php database, database error, error mysql, table php database, query database, php database mysql, mysql database error error, mysql database error, database error query table, database error query, mysql php data, database exist php, php mysql query table, exist database

Về Bên Thuê:
( 39 nhận xét ) Casper, United States

Mã Dự Án: #1873449

Đã trao cho:

Troya

check pmb :) Regards,Troya.

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
1.4