Đang Thực Hiện

121778 php expert? bid now

I need someone to bring in the userID session on a page where i am trying to put a link that goes something like this

[url removed, login to view]

please bid if u good in phpbb it will take you a few minutes

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: session php, php album, need phpbb expert, themanagersl, session mysql, album mysql php, album php, mysql album, please bid, phpbb user mysql, album php mysql, php session, php mysql album, php album mysql

Về Bên Thuê:
( 158 nhận xét ) Oslo, Norway

Mã Dự Án: #1867944

Đã trao cho:

sutabisl

dirt easy

$5 USD trong 1 ngày
(5 Đánh Giá)
2.3