Đã hoàn thành

151251 PHP Mod

I need a mod for "phpbb plus" where each category or forum I create, I can assign a unique style sheet to each one.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: phpbb plus, style forum phpbb, mod phpbb, create forum php, create forum php mysql, phpbb plus phpbb, phpbb style create, forum style phpbb, create phpbb forum style, create style forum phpbb, assign php, style phpbb, php forum style, need forum mod, php mod, phpbb category mod, forum mod, phpbb style, create mod, create forum phpbb, create phpbb style, phpbb create style, phpbb mod, phpbb plus style, phpbb forum style

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) San Antonio, United States

ID dự án: #1897431

Được trao cho:

sutabisl

Shouldn't be an issue and only take a few hours

$30 USD trong 0 ngày
(5 Đánh Giá)
2.3