Đã hoàn thành

135943 PHP/MySQL charset bug fix

The existing script has two bugs that I will need fixed. I need the following:

- correct coding of RSS imports into mysql (right now it imports cp1251 (Cyrillic) and utf8, but when it retrieves I see question marks)

- long lines do not display correctly, i need to fix this (word wrap)

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: bug fix, coding mysql, bug fix php, mysql script utf8, display mysql, bug fixed, question php, php mysql bug fix, mysql rss php, fix bugs php mysql, script rss php, rss mysql php script, mysql question, php fix rss script, mysql display, question marks, fix display, php script utf8, word script php, mysql charset, cyrillic mysql, fix wrap, mysql cyrillic, word rss, utf8

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

ID dự án: #1882115

Được trao cho:

nathanr

please see PMB :)

$45 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0