Đang Thực Hiện

5414 PHP/MySql Fixes ON Live Site

I have a live site and cannot view pages due to Bad Query errors. Need help ASAP! Thanks Jeff

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: jeff, php mysql errors, view mysql, live asap, view query php, query mysql, php mysql query, mysql view, php query

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét )

Mã Dự Án: #1756284

Đã trao cho:

myperl

Bid as discussed. Thanks.

$35 USD trong 2 ngày
(2 Đánh Giá)
2.5