Đang Thực Hiện

154972 PHP+MySQL Forum Coding

Hi,

I require somebody to do a forum coding on Php+MySQL for on of my upcoming project.

Please mentioned the time it requires and samples, if any.

regards

MM

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: coding mysql, require somebody, php mysql time, mysql project samples, forum coding php, time php mysql, mysql forum, php mysql samples

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) mumbai, India

Mã Dự Án: #1901156