Đang Thực Hiện

161548 Php mysql work

tidying up loose ends, post code integration, protx finalization a few edits and a few additions nothing to complexed. :-)

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: mysql work, mysql additions, php code integration, post mysql, finalization, tidying php, php edits, protx integration, php additions, protx, php mysql work

Về Bên Thuê:
( 37 nhận xét )

Mã Dự Án: #1907737

Đã trao cho:

$200 USD trong 2 ngày
(334 Đánh Giá)
7.6