Đang Thực Hiện

6264 PHP Programmer Required

I need a PHP programmer to make a few quick edits to a script. All the script does is display a report from a MySQL database, I need a couple of additional columns added to the report.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: need mysql programmer, programmer required, report mysql php database, edits required, php mysql database report, php database report, php mysql quick, required php programmer, quick report php, php report script, php programmer need, php programmer make, mysql php report, mysql report php, php edits, report mysql php, quick programmer, mysql columns php, php programmer required, php script required, need php programmer, report mysql, php report mysql

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) South Shields, United Kingdom

Mã Dự Án: #1757134

Đã trao cho:

jcodemasters

can be done immediately :)

$20 USD trong 0 ngày
(101 Đánh Giá)
6.8