Đang Thực Hiện

127455 Phpauction Trading

I need a trading software like

-Phpauction Trading 3.1

But I want other features like

- payment integration with [url removed, login to view]

- the seller can trade the product for product

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: trading, trading c, php trading, trading payment, php trading software, trade software php, mysql trading, phpauction

Về Bên Thuê:
( 45 nhận xét ) Las Vegas, Canada

Mã Dự Án: #1873623