Đã hoàn thành

164811 PHPFox 18+ confirmation

Currently, there is an 18+ extra-step confirmation (member is warned, and must click the warning) on pics that members upload and select the 18+ option on.

I would like to implement an admin function that can apply a similar 18+ extra-step confirmation to groups and blogs that the admin selects.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: php mysql confirmation, groups phpfox, mysql upload select option, php confirmation, mysql upload function, select similar mysql, warning mysql, phpfox similar, phpfox mysql, implement blogs, mysql confirmation, upload pics php mysql, phpfox admin, upload phpfox

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Ann Arbor, United States

ID dự án: #1911002

Được trao cho:

goraph

Can do it

$80 USD trong 2 ngày
(52 Đánh Giá)
6.0