Đang Thực Hiện

161433 PHPFox Voting System

create a system whereby members of phpfox social community may vote for their preference of multiple choices.

choices may be images or text.

create an admin panel link.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: voting system, phpfox vote, vote images, voting system phpfox, phpfox voting system, social phpfox, text voting, voting phpfox, phpfox voting, phpfox vote system, voting system php mysql, vote system, social voting system, panel system, text vote, mysql voting system, vote php mysql mysql, social voting, phpfox admin panel, mysql multiple images, vote system mysql, php mysql voting system, php vote mysql system, voting system mysql, admin panel text images

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Ann Arbor, United States

Mã Dự Án: #1907622

Đã trao cho:

goraph

Can do it

$200 USD trong 3 ngày
(42 Đánh Giá)
5.6