Đang Thực Hiện

155129 Private Project for valant

Please do the school project we discussed first. Details are in an email to you.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: valant, php mysql school project, school project php, school php project, php school project, mysql school, school project php mysql

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Scottsdale, United States

Mã Dự Án: #1901313

Đã trao cho:

valantsl

Thanks! Please contact me in gtalk. Thank you, Valentin

$150 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0