Đã hoàn thành

149889 Query to static text file

Hello,

One of my MySQL query is overloading my server. I want you to execute my query every X minutes, write the result in a text file, refresh the text file every time the query is executed.

Simple isn't it.

Of course I got the query and it is working fine but my application is making the same query to often and is overloading the server.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: n query, write query, text file, simple query, mysql query, php mysql static, query text mysql, query query, mysql query php, write file, want static, static server, server text, write time file, static text php, simple php query, simple php mysql query, refresh text, php query result, mysql file write, mysql execute file, execute query file mysql, simple mysql query, php mysql query file, write mysql query php

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét )

ID dự án: #1896068

Được trao cho:

blm126

See PMB

$15 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0