Đang Thực Hiện

122726 Rebuild my website..

I need the core of my website rebuilt, it has many issues to be addressed..

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: Rebuild website, mysql rebuild, rebuild php mysql, php website rebuild

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét )

Mã Dự Án: #1868892

Đã trao cho:

bamsesl

As we discussed. Thx.

$1200 USD trong 30 ngày
(131 Đánh Giá)
7.2