Đã hoàn thành

163768 Script Edit

I need to have an SQL syntax error fixed in an existing employment script.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: php sql syntax error, sql syntax error, mysql sql syntax, sql script mysql, sql syntax, vinylblue, script edit, script edit php, syntax error, sql edit php, php employment script, php edit mysql script, edit mysql script php, php script edit, script edit mysql, employment script, error sql syntax, edit mysql script, php script edit mysql

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Beaverton, United States

Mã Dự Án: #1909959

Đã trao cho:

rstanca

:)

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0