Đang Thực Hiện

160896 script to log and restart mysq

In case mysql freezes I need a script which will log the exact query that caused the lockup and automatically restart mysql

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: php mysq, mysql log, script mysql query php, restart script, script case, restart, query mysql script, php log script, mysq, log case, mysql query script, query script mysql, script log, php restart mysql, restart mysql php script, script restart mysql, query script, script query php, php script restart mysql, mysql restart, mysql script restart, mysql restart script, log log

Về Bên Thuê:
( 29 nhận xét ) Tamarac,

ID dự án: #1907085