Đã hoàn thành

134165 Server Issues

We have a Linux server that is acting up. Slow response and crashing. We would like someone to have a look and resolve any problems.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: server issues, resolve server, server crashing, mysql slow, slow server, linux server issues, slow php linux, server problems, mysql crashing php, mysql resolve, mysql crashing, linux server slow, linux mysql slow, server mysql slow

Về Bên Thuê:
( 64 nhận xét ) McMurray, United States

Mã Dự Án: #1880337

Đã trao cho:

symtab

Hi. I can start now. Please check PMB for details. Thanks, Adrian.

$40 USD trong 1 ngày
(121 Đánh Giá)
6.0