Đang Thực Hiện

116470 shoopia script

i need a script as tis site [url removed, login to view]

plus installation and some minor mod like banners.

this is an easy job and please don't expect anything high.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: tis, easy script installation, easy job script, script plus, mysql banners

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) Singapore, Singapore

Mã Dự Án: #1862636