Đang Thực Hiện

126388 Shop and Avatar Script

I need a shop and avatar mod for "phpbb plus". Details are listed in the attachment. I need this done ASAP(60 days or less).

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: shop script, phpbb plus, shop php script, shop phpbb, php avatar, mysql shop php, avatar plus, phpbb mod avatar, avatar php, phpbb plus phpbb, script plus, script shop php mysql, avatar script, shop php mysql, mod shop script, mysql shop, need avatar, avatar need avatar, php mysql shop, phpbb script

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) San Antonio, United States

ID dự án: #1872555