Đã hoàn thành

138175 simple html to php

I have a html page with a few tables and some text, i need someone to add it to one of my php pages exactly as is.. attached is the html

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: php pages, HTML TO PHP, text html php, simple html pages, html mysql php, add html php, html html, html page text, php html page mysql, simple html mysql, html pages tables, text mysql html, simple tables, simple html page pages, mysql text html, tables pages php, simple html php, mysql html text, text html mysql, simple php pages, simple html page

Về Bên Thuê:
( 113 nhận xét ) pickering, Canada

Mã Dự Án: #1884349

Đã trao cho:

loveinsl

See my profile. Thanks

$5 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0