Đã hoàn thành

147867 Simple Project Transfer Site

I have a website here, [url removed, login to view], I would like to transfer those files over to galaxymfg dot com. The contact page and catalog page on galaxymfg are good, but not the one on salonandspafurniture.com.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: transfer page, transfer page page, php catalog mysql, catalog project php, mysql simple website, files transfer, simple catalog php, catalog site, simple project com, website mysql transfer, catalog mysql php, php catalog site, transfer files site, catalog php mysql, dot project, transfer page php, php mysql catalog, simple catalog, simple catalog php mysql, transfer files website php, website catalog mysql, simple php catalog, php simple project, php simple catalog, page transfer

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Los Angeles, United States

Mã Dự Án: #1894046

Đã trao cho:

cookies

hi

$5 USD trong 0 ngày
(60 Đánh Giá)
4.9