Đã hoàn thành

131931 simple script install

I need to have:

-web gui

-support center

Scripts installed to my server from [url removed, login to view]

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: simple scripts, gui script, mysql GUI, gui mysql, script gui, gui simple, simple server http, need simple script, simple com server, simple mysql gui, gui support, simple script php, mysql simple gui, script install server, http server simple, mysql script install, server http simple, simple php install, simple gui, php mysql simple script, center script, simple http server, simple script, php simple script

Về Bên Thuê:
( 97 nhận xét ) Simpsonville, United States

ID dự án: #1878101

Được trao cho:

sunsoft2

We will install it again for you. Regards Sunsoft

$20 USD trong 1 ngày
(187 Đánh Giá)
6.7