Đang Thực Hiện

137638 site setup

I need sites setup on a new server. Each one has zip file containing full database. Need it completed with 3 hours after bid selection. DO NOT BID IF YOU CAN NOT MEET DEADLINE.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: setup mysql server, mysql containing, meet deadline, site setup, setup file, database setup, mysql selection, setup mysql, bid selection

Về Bên Thuê:
( 211 nhận xét ) Boulder, United States

Mã Dự Án: #1883812