Đang Thực Hiện

8041 Software Install

I need you to install Smartoptin software on my server. Deliverables: 1. Fully functional running of Smartoptin on my server. 2. Written or screeen cam shots of how you got it to work correctly.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: software install, mysql software, php cam software, screeen

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét )

Mã Dự Án: #1758909

Đã trao cho:

sepedatua

Ready to start.

$20 USD trong 1 ngày
(122 Đánh Giá)
5.6