Đã hoàn thành

2076 switch MySQL for phpbb forum

I have a forum installed. There are only a few posts. But I need to change the database forum plugs into to a different MySQL db on the same server. Users need to be migrated (only around 20). Categories/forums and posts need to be migrated (Less than 10).

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: phpbb mysql, around forum, change phpbb, php switch, forum users, forum database, mysql db server, plugs, phpbb posts, phpbb change, posts phpbb, mysql forum, categories mysql php, users forum, phpbb forum server, server switch, mysql categories, phpbb forum, phpbb categories, categories mysql, phpbb forums

Về Bên Thuê:
( 97 nhận xét ) Simpsonville, United States

ID dự án: #1752945

Được trao cho:

worgen

Easy.

$10 USD trong 0 ngày
(12 Đánh Giá)
3.4