Đang Thực Hiện

5017 Test FFpeg

Hi there, I have a youtube clone , ffmpeg is intalled! need somebody to chek and test it!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: mysql test, test ffmpeg php, mysql ffmpeg, ffpeg, ffmpeg php mysql, ffmpeg youtube, youtube ffmpeg, php ffmpeg youtube, ffmpeg php youtube, ffmpeg youtube clone, php mysql ffmpeg, ffmpeg mysql, php youtube clone ffmpeg

Về Bên Thuê:
( 40 nhận xét ) pune, India

ID dự án: #1755887