Đang Thực Hiện

156537 Top scorer display phpFox kons

i need someone who would help me display top activity point scorer in the home page. i use phpFox 1.5 konsort

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: top home, display, display mysql, phpfox home page, phpfox page, page home phpfox, mysql display, phpfox help, mysql display page, phpfox mysql, mysql php page display, phpfox point, display page mysql, help phpfox

Về Bên Thuê:
( 152 nhận xét ) Tashkent, Uzbekistan

ID dự án: #1902722