Đã hoàn thành

159170 torrent script installation

I run a private torrent tracker using TBdev and I would like a php programmer to install two small mods. I have the scripts I just require a programmer to install them into the existing code.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: mysql tracker, mysql php tracker, tbdev install, tbdev installation, script tracker, php tracker, php small tracker, script tbdev, tracker programmer, install tracker, tbdev scripts, tbdev mods, install tbdev, mysql script installation php, php private tracker, php mods scripts, mods scripts, script mods, scripts installation, private mods, php code tracker, run script mysql, tbdev tracker

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) los angeles, United States

Mã Dự Án: #1905359

Đã trao cho:

transcend2005

My price includes future support for your project.

$65 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0