Đang Thực Hiện

150155 Upgrade 3.0.2 for Geo Auctions

Needed upgrade for Geo Auctions Software. Seems our 12 month upgrade limit was reached and we need the fixes that are in version 3.0.2

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: auctions, geo software, needed upgrade, php auctions, geo mysql, geo php, MYSQL Upgrade, php geo, upgrade php php, php mysql geo, upgrade mysql

Về Bên Thuê:
( 73 nhận xét ) Braxton,

ID dự án: #1896334