Đang Thực Hiện

5491 Urgent : Documentation

Need a programmer whom can understand PHP,MYSQL to create some documentation namely WSDM and ERD documentation for a project I have done. Ideally should be completed within 48 hours. Thanks

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: namely, urgent mysql, erd, mysql urgent, atencorps, urgent programmer, programmer urgent need, erd project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) afdafa, United Kingdom

Mã Dự Án: #1756361