Đang Thực Hiện

166530 URL Rewriting

We have developed a website, which needs a few tweaks. we need to replace "=" with "\" in the URL.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: url rewriting, php url rewriting, rewriting php, mysql replace, url mysql, url rewriting php, mysql php tweaks, mysql url website, website rewriting

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Roselle,

Mã Dự Án: #1912723