Đóng

158459 Users from Virtuemart to Xcart

Dự án này đã được trao cho freebird với giá $50 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

I have a website developed in joomla, using Virtuemart as shopping cart. But now I will use Xcart and need to migrate about 1800 old virtuemart users to Xcart.

This is the goal:

I would like that my old virtuemart customers could login through xcart login using their joomla/virtuemart password and email, no matter if they have to fill out again their address/billing info, i just dont want they feel lost if they see that their password suddenly doesnt work (because of the shopping cart system changed).

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online