Đã hoàn thành

129708 vTiger Report Customizations

1. Related To field sorting - 2hrs

2. Employee bonus report - 22hrs

3. Labour usage report - 28hrs

Total = 52hrs

Discount = 5 hrs

Net payable = 47hrs x $10 = $470.00

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: vtiger mysql, mysql report, employee mysql, mysql discount, discount mysql, php mysql employee, vtiger discount, mysql employee, vtiger net, report vtiger, vtiger report, capetron, report php vtiger, report net, mysql php report, total field mysql, mysql report php, vtiger php mysql, net report, report mysql php, employee report, vtiger customizations, sorting php mysql, vtiger php, related vtiger

Về Bên Thuê:
( 32 nhận xét ) Apex, United States

Mã Dự Án: #1875876

Đã trao cho:

$470 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0