Đang Thực Hiện

6537 Website Transfer

I have a website with images etc. around 300 MB i need it transfered onto another server. Easy task for an Excellent rating.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: mysql excellent, goodevelop, website mysql transfer, php transfer website, server transfer, transfer server, transfer website server, php transfer website server, transfer website mysql, mysql transfer, transfer mysql

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) Bolivia, Bolivia

Mã Dự Án: #1757408