Đang Thực Hiện

6072 Youtube exact clone

But I want it to run on linux server. Able to run in .wmv .swf .AVI, .MOV, and .MPG file formats. Exact design.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: youtube server, youtube clone design, wmv avi, mov wmv, mov avi, swf mov, youtube server clone, design mov, youtube file, swf avi php, swf avi, php mpg, linux wmv, exact youtube clone, bestbuy clone, avi php, wmv php, swf linux, mpg file, linux avi, php wmv, clone design youtube, clone youtube design, wmv youtube, youtube wmv

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) burlingame, United States

ID dự án: #1756942