Đang Thực Hiện

153410 Pn_zClassifieds 2.1 on mysql 5

After installation of pnzclassifeids on postnuke .764 with mysql 5.0 i've been getting syntax errors. I heard its because of mysql reserved words.

I need a patch for it that would allow me to run it on mysql 5.0 strict mode, smoothly.

Software is by [url removed, login to view]

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: mysql 5.1, mysql index, mysql installation, php mysql errors, postnuke php, mysql run

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Berrien Springs,

ID dự án: #1899593