Đang Thực Hiện

131955 Homail Gmail Clone

Am looking for a clone webmail based site - like hotmail, gmail etc. The site should also contain a downloadable toolbar which can be installed as a plugin via web browser to view realtime messages.

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, PHP, An ninh Web, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: webmail plugin, net gmail, realtime php, net hotmail, gmail etc, net browser plugin, webmail net, web browser plugin, gmail browser php, browser toolbar net, clone plugin, gmail via php, gmail web, php webmail, webmail php, clone browser php, toolbar clone, webmail clone, webmail site, webmail gmail, toolbar browser, plugin clone, php toolbar messages, gmail hotmail, net toolbar

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét )

ID dự án: #1878125