Đang Thực Hiện

162722 MEDIA SHARE w PICTURES, VIDEOS

Clone of Youtube+Flickr+Webshots mixed to one site

Please read the attached text document

Prefered enviroment ASP2.0+and MS Sql Server 2005

Kĩ năng: .NET, AJAX, Bất kì công việc gì, PHP, SQL, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: videos to text, net media, youtube server clone, php document share, share read, pictures attached, videos net, net videos, net youtube clone, youtube clone net, videos pictures, text pictures, enviroment php, media clone, document site youtube, youtube clone net, php media server, flickr php clone, media share, share videos, php flickr, clone flickr php, share document, webshots clone, php flickr clone

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1908912