Đang Thực Hiện

116062 website clone -experienced plz

Clone of digg dot com. Must include news,video,podcast.

Guidlines:

1. Must show similar experience.

Thanks,

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: plz, news clone, similar website clone, DOT NET website, website dot net, video website clone, website podcast, php podcast, video podcast, website clone php, podcast website php, net digg clone, digg com clone, clone digg com, php digg clone, clone news website, digg clone dot net, similar digg, news website clone, clone digg, php website clone, website similar digg, digg clone

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Delhi, India

ID dự án: #1862228