Đang Thực Hiện

6201 Transform a script

This script has been developped to work with oracle DB. Searching a programmer to transform it to be compatible with mysql DB.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Oracle, PHP

Xem nhiều hơn: php oracle mysql, oracle programmer, mysql oracle, php mysql oracle, Oracle MySQL, programmer php oracle, php transform, script oracle, Oracle script

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét )

ID dự án: #1757071