Đã Hủy

PTC---Directory

Please see attached file for project details.

Kỹ năng: MySQL, PayPal API, PHP

Xem thêm: ptc directory, ptc, directory details, php directory paypal, file api, file directory, ptc php, php ptc, paypal api ptc, ptc project, php ptc paypal api, autocad project file, numbers effect project file, cinema project file, flash countdown project file, details jpg file

Về Bên Thuê:
( 54 nhận xét ) dallas, Mexico

Mã Dự Án: #1080254

1 freelancer đang chào giá trung bình $400 cho công việc này

scriptgiant

Hi, We are ready to start. Thanks Himangshu

$400 USD trong 14 ngày
(48 Đánh Giá)
6.8