Đang Thực Hiện

160621 Add CAPTCHA To Sign-Up Form

Need CAPTCHA added to a registration form to stop the constant flow of SPAM registrations we are getting.

View Form: [url removed, login to view]

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Java, JSP, MySQL, Perl, PHP

Xem thêm: registration flow, form sign, registration php captcha, stop sign, stop perl spam, perl captcha form, add captcha perl form, captcha php registration, perl signup form, stop captcha, www captcha com, spam perl, registration captcha, php captcha form, perl registration, http captcha, form captcha php, captcha sign, captcha http, registration form perl, perl registration form, perl form captcha, perl form sign, php sign form, sign form php

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) Spring Valley, United States

Mã Dự Án: #1906810

Đã trao cho:

usuf001

can be [url removed, login to view]

$13 USD trong 0 ngày
(371 Đánh Giá)
6.2