Đang Thực Hiện

116392 Auto-Login and Auto-Screenshot

I need a small windows-program which auto-login every hour into a web-site (post) and then taking a screencapure.

The programm should be run on Windows or Linux.

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C, Perl, PHP, Visual Basic

Xem nhiều hơn: php programm, linux web screenshot, post login, auto login windows, login auto, small programm, program auto, post auto, perl auto login, perl login, windows login, small web login, screenshot windows, program login, post auto php, login program, linux php screenshot, auto web site, perl windows small, php site screenshot, login post, login program php, login php program, auto login site, linux perl screenshot

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) MZ, Germany

ID dự án: #1862558