Đang Thực Hiện

5070 Bind/DNS Configuation

Bind is installed on the machine. I only need someone who configures primary/secondary in configuration file of bind. Easy task! Server has 2 IP's

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Perl, PHP, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống

Xem thêm: bind, dns bind, dns bind server, bind server, dns server php, php dns server, Bind DNS, php bind dns, perl dns, dns configuration, server dns

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) MZ, Germany

Mã Dự Án: #1755940