Đang Thực Hiện

144372 BIND9 Logging Configuration

Hello,

I am operating 2 x bind9 DNS server.

I am looking for someone, who can activate logging/statistics for Bind9 (i.e. domains resolved, nxdomains, etc).

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, MySQL, Perl, PHP, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: server logging, dns bind, dns bind server, bind server, bind9 configuration, Bind DNS, php bind dns, perl dns, dns configuration

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) MZ, Germany

ID dự án: #1890548