Đang Thực Hiện

164493 Clone of scriptlance

I want a site similiar to scriptlance. The differences:

-i want all the payments menu disabled(as to work alike but free)

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Perl, PHP

Xem thêm: scriptlance payments, scriptlance, scriptlance i, scriptlance php, free scriptlance clone, php scriptlance, clone scriptlance, want clone scriptlance, want clone site, scriptlance clone, scriptlance php clone

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Craiova,

Mã Dự Án: #1910684

Đã trao cho:

lustylinz

I have what you need

$15 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0