Đã hoàn thành

164493 Clone of scriptlance

I want a site similiar to scriptlance. The differences:

-i want all the payments menu disabled(as to work alike but free)

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Perl, PHP

Xem nhiều hơn: scriptlance payments, scriptlance, scriptlance i, scriptlance clone scriptlance, scriptlance php, free scriptlance clone, php scriptlance, clone scriptlance, want clone scriptlance, want clone site, scriptlance clone, scriptlance php clone

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Craiova,

ID dự án: #1910684

Được trao cho:

lustylinz

I have what you need

$15 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0