Đang Thực Hiện

121502 Clone Vending Software

Need Vending software clone as a web-base application

would like to have functions as Software Essentials Vending Software Premier but with a PDA Pick Cart for filling machines

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Microsoft Access, MySQL, Perl, PHP

Xem nhiều hơn: base software, essentials, vending machines, software perl, vending software pda, software filling, php web base application, perl web filling, application filling, software vending, clone web application, pda software, application clone, web clone software, clone application, clone pda, software web clone, cart clone, vending software, clone software web, application pda

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét )

ID dự án: #1867668